SS Ayrfield, Homebush Bay, Sydney

SS Ayrfield, Homebush Bay, Sydney